Stowarzyszenie Integracyjne 
			Eurobeskidy
Imieniny: Hanny, Klementyny, Łukasza
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Wtorek, 18 października 2017 r. 290 dzień roku
Strona Główna » Aktualności » ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE


ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa biuletynu

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa: Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy z Łodygowic, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice

Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 26.09.2017r.

Data złożenia oferty: do dnia 5 PAŹDZIERNIKA 2017r.do godz. 12.00 (liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego).

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO:  Druk i dostawa biuletynu

Wykonanie obejmuje następujące elementy łącznie druk i dostawę do siedziby Zmawiającego 13 x 2500 sztuk biuletynu informacyjnego o parametrach:

Wielkość nakładu jednorazowo: 2500 sztuk,

Format: A4,

Objętość: od 24 do 32 stron trwale i estetycznie zszywane lub klejone,

Rodzaj papieru: Full kolor CMYK dwustronny 4/4, papier kreda mat 135g ,

Typ okładki: 250 g kreda matowa, kolor 4/4,

Projekt, skład i druk biuletynu: na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego (tekst, zdjęcia, wykresy),

Materiał będzie dostarczany na pięć dni przed odbiorem z drukarni,

Termin realizacji zamówienia: cyklicznie, począwszy od grudnia 2017 do grudnia 2018 r.

Zamawiający może odstąpić od druku  któregoś z numerów bez podania przyczyn.

1.Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do grudnia 2018

2. Warunki udziału w postępowaniu: uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich stosowania.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są osoby powiązane osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

                        a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

                       b.  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

                       c.pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

                       d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego        stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Kryteria wyboru oferty: cena brutto ( zawierająca podatek VAT) za 1 sztukę biuletynu.

4. Sposób składania oferty: Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) bądź tożsamym zawierającym cenę za dostarczenie przedmiotu zamówienia.

Oferta może być złożona:

                      a. w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego

                      b. elektronicznie (zeskanowana wersja formy papierowej) na adres mailowy: zarzad@lodgowice.org.pl

5. Postanowienia końcowe:

                      a. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert  Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

                      b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Do pobrania:


Logo Ministerstwo Sportu i Turystyki
Logo 
			PFRON
Logo Śląski Urząd Marszałkowski
Logo Starostwo Powiatowe w Żywcu
Logo Gmina Łodygowice
Logo Gmina Wilkowice

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na Newsletter. Zapisanie do newslettera jest jednoznaczne
z akceptacją regulaminu [zobacz].

Responsive Design
Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy Łodygowice
Valid XHTML | Valid CSS
Designed by Damian Suchonek
interstrony.net
strzałka do góry 5.6.31